การติดตั้ง pip บน Centos สำหรับเรียกใช้งาน python

pip install psutil

yum install python-devel python-pip

pip install psutil

pip install —upgrade pip

pip install psutil

yum install gcc

pip install psutil

เรียกใช้งาน ไฟล์ line-notify.py  ถ้าไม่ได้ทำการติดตั้ง pip ที่ต้องการทั้งหมด

pip install requests

เรียกใช้งาน ไฟล์ line-notify.py  อีกครั้ง