การทำให้ Google Analytics โหลดเร็วขึ้น

วิธีแก้  ในส่วน header ให้ใส่ตามนี้

<html>
<head>
<title>Hello, world!</title>
<script src=”javascript/jquery-1.3.2.min.js” type=”text/javascript”></script>
<script src=”javascript/jquery.geekga.min.js” type=”text/javascript”></script>
<script type=”text/javascript”>
$(document).ready(function() {
$().geekGaTrackPage(‘UA-0000000-0’);
});
</script>

 

 

ห้เปลี่ยน UA-0000000-0 เป็นรหัสของท่าน

โหลด jquery-1.3.2.min.js ที่นี้ http://jqueryjs.googlecode.com/files/jquery-1.3.2.min.js
และ  jquery.geekga.min.js ที่นี้ http://www.geekology.co.za/download/jquery.geekga.min.js.zip

ที่มา: www.geekology.co.za