การลบ ใน linux

การลบ ใน linux : file Folder

คำสั่ง rm บน linux ใช้สำหรับลบไฟล์โดยไม่มีการยืนยัน (Default)
ตัวอย่างการเรียกใช้งานคำสั่ง rm
rm myfile.txt
เป็นการลบไฟล์ชื่อ myfile.txt

rm mydir/*.txt
เป็นการลบไฟล์ทุกไฟล์ที่นามสกุล .txt ใน folder mydir

rm -rf mydir
เป็นการลบ folder ที่ชื่อ mydir