คำสั่งติดตั้ง Docker on CentOs 6

# yum -y update
# yum -y install epel-release
# yum -y install docker-io
# chkconfig docker on
# service docker start
# docker -v