ตั้ง  zone time ใน ubuntu

โดยใช้คำส่ัง

dpkg-reconfigure tzdata

จะปรากฏหน้าต่างให้เราเลือก ทวีป เราก็เลือก Asia และ Bangkok แล้วกด TAB เพื่อเลือกที่ Ok แค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อย และจะมีข้อความแสดงว่า ได้ทำการปรับเปลี่ยนค่าเป็นที่เรียบร้อย