ติดตั้ง denyhost เพื่อป้องกันการ bruteforce

ป้องการการ Brute force SSH ด้วย Deny Host ซึ่งโดยค่า default จะ block ไอพีที่พยายาม Login และผิดเกิน 5 ครั้ง

yum -y install denyhosts
chkconfig denyhosts on 
service denyhosts restart

เราสามารถตรวจสอบ list ที่ถูก block ได้ที่

/etc/hosts.deny

เราสามารถทำ whitelist ได้ที่

/etc/hosts.allow