ติดตั้ง Docker on CentOs 7 ฉบับ Bunyiam 29062562

  • Install Docker
  • Install Docker Compose

Install Docker

1. ติดตั้ง Packages ที่จาเป็น โดยใช้คาสั่ง

sudo yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2

2. คอนฟิก ให้ Centos สามารถไปดึงข้อมูลคอนฟิกต่างๆของ Docker มาได้

sudo yum-config-manager –add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

3. การติดตั้ง Docker-ce

sudo yum install docker-ce

4. การตั้งค่าให้ Docker ทางานอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง

sudo systemctl enable docker.service

5. การ Start Docker Service

sudo systemctl start docker.service

Install Docker Compose

1. ติดตั้ง Packages ที่จาเป็น โดยใช้คาสั่ง

sudo yum install epel-release

2. การติดตั้ง Python-pip

sudo yum install -y python-pip

3. การติดตั้ง Docker compose

sudo pip install docker-compose

4. อัพเกรด Python package อีกครั้ง

sudo yum upgrade python*

5. ตรวจสอบว่าติดตั้ง Docker-compose เรียบร้อยหรือไม่โดยการตรวจสอบ Version

docker-compose version