ติดตั้ง mrtg on CentOS 6.x

มี 3 ขั้นตอน  

yum y remove netsnmp mrtg ; wget qO http://www.thzhost.com/files/mrtg.sh | sh

yum y install netsnmp netsnmputils mrtg mrtglibs

snmpwalk v 1 c public localhost IPMIB::ipAdEntIfIndex

 

ดูผลลัพธ์

IP-MIB::ipAdEntIfIndex.103.xxx.xx.xx= INTEGER: 2
IP-MIB::ipAdEntIfIndex.127.0.0.1 = INTEGER: 1

ท่านจะสามารถเข้าดู MRTG ได้จาก http://ip/mrtg นะครับ