ติดตั้ง PhpMyAdmin on CenOS

wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf.x86_64.rpm
rpm -Uvh rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf.x86_64.rpm

เลือกไฟล์ตาม OS ที่ต้องการ

CentOS/RHEL 6, 32 Bit (i386):

# rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm

CentOS/RHEL 6, 64 Bit x86_64):

# rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

CentOS/RHEL 5, 32 Bit (i386):

# rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm

CentOS/RHEL 5, 64 Bit (x86_64):

# rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm

# yum install phpMyAdmin
# เปิดไฟล์
/etc/httpd/conf.d/phpmyadmin.conf

# Web application to manage MySQL
# #<Directory “/usr/share/phpmyadmin”>
# Order Deny,Allow
# Deny from all
# Allow from 127.0.0.1
#</Directory>
Alias /phpmyadmin /usr/share/phpmyadmin
Alias /phpMyAdmin /usr/share/phpmyadmin
เปลี่ยน Allow from 127.0.0.1 เป็น Allow from all

# เปิดไฟล์ /etc/httpd/conf/httpd.conf
เพิ่มคำสั่งชุดนี้เข้าไป

<Directory “/usr/share/phpmyadmin”> Order allow,deny Allow from all </Directory>

สั่ง Restart service # service httpd restart

– See more at: http://tecadmin.net/how-to-install-phpmyadmin-on-centos-using-yum/#sthash.YWyTYVXS.dpuf

– See more at: http://www.cyberciti.biz/faq/centos-fedora-redhat-linux-installing-phpmyadmin-webtool/

 

 

credit : http://www.thaihackers.com/