ติดตั้ง VPN ฉบับ Digitalocean

ติดตั้ง VPN ฉบับ Digitalocean

 

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-an-openvpn-server-on-ubuntu-14-04