ทำโปรแกรมที่ Run On Windows ให้ Run On Mac ได้

ทำโปรแกรมที่ Run On Windows ให้ Run On Mac ได้

โดยทำตามขั้นตอนตามนี้ลิงค์ http://wiki.mikrotik.com/wiki/MikroTik_WinBox_for_Mac_StandAlone