ทำ PDF ใส่หน้าเว็บแบบ Responsive

ทำ PDF ใส่หน้าเว็บแบบ Responsive

<div class="graph-outline">
    <object style="width:100%;" data="path/to/file.pdf?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0" type="application/pdf">
    <embed src="path/to/file.pdf?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0" type="application/pdf" />
    </object>
</div>