ประสบการณ์การติดตั้ง phpMyAdmin CentOs 6.x vs CentOs 7.x

ประสบการณ์การติดตั้ง phpMyAdmin CentOs 6.x vs CentOs 7.x

จากปัญหา

Forbidden
You don’t have permission to access /phpmyadmin/ on this server.

 

มาดูวิธีแก้ปัญหากัน

CentOs 6.x มีการแก้ Require ip 172.16.0.x เป็น ip ของเราเอง และเพิ่ม  Allow from All

<IfModule mod_authz_core.c>
# Apache 2.4
Require ip 172.16.0.x
</IfModule>
<IfModule !mod_authz_core.c>
# Apache 2.2
Order Deny,Allow
#Deny from All
Allow from All
#Allow from 127.0.0.1
#Allow from ::1
</IfModule>
</Directory>

CentOs 7.x มีการเพิ่ม Require all granted และ Allow from All

<IfModule mod_authz_core.c>
# Apache 2.4
<RequireAny>
Require ip 127.0.0.1
#Require ip ::1
Require all granted
</RequireAny>
</IfModule>
<IfModule !mod_authz_core.c>
# Apache 2.2
Order Deny,Allow
Allow from All
Deny from All
Allow from 127.0.0.1
Allow from ::1
</IfModule>
</Directory>