ปรับแต่ง config DirectAdmin

ปรับแต่ง config DirectAdmin

 

tally_after_restore=0 // หลังจาก restore แล้วไม่ให้เช็ค stats การใช้งานของ account นั้นๆ
webmail_link=roundcube // ทำให้ default ของระบบจัดการอีเมลล์เป็น roundcube
fm_hour_offset=7 // +7 hour ให้เวลาใน DA ตรงประเทศไทย
port_80=80 // Apache port 80credit : http://xvlnw.com/read/2538