ปัญหา 500 OOPS: cannot change directory

เช็ค

getsebool ftp_home_dir
ftp_home_dir --> off

แก้
setsebool ftp_home_dir on

ลองเช็คอีกที
getsebool ftp_home_dir
ftp_home_dir --> on


แล้วลอง FTP ดูอีกครั้ง