ปัญหา ftp on ubuntu ไม่ได้

ทำการเพิ่ม  group และ user

groupadd  groupuser

useradd -G user

แก้ไขสิทธิ์

chown -R devuser /var/www

chmod -R 2750 /var/www