ปัญหา Yum install ไม่ได้ v.2

ปัญหา Yum install ไม่ได้ v.2  บทความนี้จะรวมทั้ง centos 5/6/7

CentOS 7 64 Bit

## RHEL/CentOS 7 64-Bit ##
# wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-7.noarch.rpm
# rpm -ivh epel-release-7-7.noarch.rpm

RHEL/CentOS 6 32-64 Bit

## RHEL/CentOS 6 32-Bit ##
# wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
# rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm
## RHEL/CentOS 6 64-Bit ##
# wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
# rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm

RHEL/CentOS 5 32-64 Bit

## RHEL/CentOS 5 32-Bit ##
# wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm
# rpm -ivh epel-release-5-4.noarch.rpm
## RHEL/CentOS 5 64-Bit ##
# wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm
# rpm -ivh epel-release-5-4.noarch.rpm

ทำการทดสอบ

yum repolist

 

yum ...

 

ที่มา : http://www.tecmint.com/how-to-enable-epel-repository-for-rhel-centos-6-5/