ปิดการ ssh โดย User root

ปิดการ ssh โดย User root

CentOS and Fedora

 1. Login to Server โดยใช้ ssh หรือหน้าเครื่อง
 2. เพิ่ม User ด้วยคำ สั่ง
  $useradd username
 3. สร้าง User เสร็จ มาสร้าง Password ให้ User ที่เราสร้างไว้ ด้วยคำสั่ง
  $passwd username
 4. เปิดไฟล์ visudo
  $visudo
 5. เพิ่มคำสั่งต่อท้าย
  $username ALL=(ALL) ALL

Debian and Ubuntu

 1. Login to Server โดยใช้ ssh หรือหน้าเครื่อง
 2. เพิ่ม User ด้วยคำ สั่ง
  $useradd username
 3. ติดตั้ง package เพิ่ม
  $apt-get install sudo
 4. เพิ่ม User เข้ากลุ่ม sudo  ด้วยคำสั่ง
  $usermod -a -G sudo username
 5. เปิดไฟล์ visudo
  $visudo
 6. เพิ่มคำสั่งต่อท้าย
  $username ALL=(ALL) ALL

Disabling SSH login for root

 1. เปิดไฟล์ /etc/ssh/sshd_config
  $nano /etc/ssh/sshd_config
 2. หาบรรทัด PermitRootLogin yes
  $PermitRootLogin yes
  เปลี่ยนเป็น
  $PermitRootLogin no
 3. เพิ่ม user ที่เราเพิ่มเข้าไป
  $AllowUsers username