มาดูวิธีเช็คว่า Server ถูกโจมตีไหมมาดูกัน

ตรวจสอบการถูกยิงด้วย netstat

netstat -ntu | grep SYN_RECV | awk ‘{print $5}’ | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -nr

นับจำนวน connetion ของแต่ละ IP ด้วย netstat

netstat -ntu | grep ESTABLISHED | awk ‘{print $5}’ | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -nr