มาติดตั้ง MemCache ลดภาระการทำงานของ Server

ทำการ Update System Kernel

#yum update

ตรวจสอบ Version ล่าสุดของ Memcached ที่ http://pecl.php.net/package/memcache

#wget http://pecl.php.net/get/memcache-3.0.8.tgz

แตก File

#tar -xvzf memcache-3.0.8.tgz

เข้าที่เก็บ File

#cd memcache-3.0.8

Install PHP Memcached extension

#phpize && ./configure –enable-memcache && make && make install

แก้ไข  php.ini

#nano /etc/php.ini

เพิ่ม extension=memcache.so ในส่วนของ extension

extension=memcache.so

Restart Apache

#Service http restart

ตรวจสอบว่า Memcached ทำงานดูที่ phpinfo