มาลองใช้ cadvisor บน docker

docker pull google/cadvisor
docker images

รัน container

docker container run \
 --mount type=bind,source=/var/run,target=/var/run \
 --mount type=bind,source=/sys,target=/sys,readonly \
 --mount type=bind,source=/var/lib/docker,target=/var/lib/docker,readonly \
 --publish=8887:8080 \
 --detach=true \
 --name=cadvisor \
 google/cadvisor:latest

ทดสอบว่ามี container  มาหรือยัง

docker images

 

วิธีเข้าใช้งาน http://ip:8887