ติดตั้ง Python 3.7 on Ubuntu 19.04 x64 กันเถอะ

$sudo apt-get install build-essential checkinstall
$sudo apt-get install libreadline-gplv2-dev libncursesw5-dev libssl-dev \
    libsqlite3-dev tk-dev libgdbm-dev libc6-dev libbz2-dev libffi-dev zlib1g-dev


เริ่ม Download Python 3.7
$cd /usr/src
$sudo wget https://www.python.org/ftp/python/3.7.4/Python-3.7.4.tgz
$sudo tar xzf Python-3.7.4.tgz
ติดตั้ง จาก Compile Python Source
$cd Python-3.7.4
$sudo ./configure --enable-optimizations
$sudo make altinstall
เช็คเวอร์ชั้น
$python3.7 -V

ต่อด้วย ติดตั้ง python-psutil
$sudo apt-get install python-psutil