รับคณะศึกษาดูงานฯ ส. ขอนแก่น

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโปรแกรม รพ. (Jhos) จากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ