ลง phpmyadmin ubuntu ใน Digitalocean

ลง phpmyadmin ubuntu ใน Digitalocean

ทำการ update ก่อน
sudo apt-get update

ทำการติดตั้ง phpmyadmin
sudo apt-get install phpmyadmin

 • For the server selection, choose apache2.
 • Select yes when asked whether to use dbconfig-common to set up the database
 • You will be prompted for your database administrator’s password
 • You will then be asked to choose and confirm a password for the phpMyAdmin application itself

ให้ทำการ restart apache
sudo service apache2 restart

http://domain_name_or_IP/phpmyadminการสร้าง .htaccess เผื่อป้องกันการเข้าถึงอีกชั้นหนึ่ง โดยให้เพิ่มตรงสีแดงเข้าไป

Configure Apache to Allow .htaccess Overrides

sudo nano /etc/apache2/conf-available/phpmyadmin.conf
<Directory /usr/share/phpmyadmin>
  Options FollowSymLinks
  DirectoryIndex index.php
  AllowOverride All
  . . .


To implement the changes you made, restart Apache:

ให้ทำการ restart apache
sudo service apache2 restart


Create an .htaccess File

Now that we have enabled .htaccess use for our application, we need to create one to actually implement some security.

In order for this to be successful, the file must be created within the application directory. We can create the necessary file and open it in our text editor with root privileges by typing:

sudo nano /usr/share/phpmyadmin/.htaccess

Within this file, we need to enter the following information:

AuthType Basic
AuthName "Restricted Files"
AuthUserFile /etc/phpmyadmin/.htpasswd
Require valid-user


Create the .htpasswd file for Authentication

Now that we have specified a location for our password file through the use of the AuthUserFiledirective within our .htaccess file, we need to create this file.

We actually need an additional package to complete this process. We can install it from our default repositories:

sudo apt-get install apache2-utils


ที่มา : DigitalOcean