ลบ Docker Containers, Images, Volumes, and Networks

ลบ containers , images , networks ที่ไม่ได้ใช้งาน

#docker system prune –volumes

ลบ volumes

#docker system prune –volumes

แสดง container  ที่มีอยู่

#docker container ls -a

หยุด container

#docker stop CONTAINER ID

ลบ container

#docker container rm CONTAINER ID

ลบ container  ที่ไม่ได้ใช้งาน

#docker container ls -a –filter status=exited –filter status=created

ลบ images

#docker rmi IMAGE ID