วิธีสร้าง port ใหม่ใน tomcat

วิธีสร้าง port ใหม่ใน tomcat  ปกติเราติดตั้งเสร็จ จะได้  ip:8080 แต่อยากได้ port ใหม่เช่น 8081 สามารถทำได้ดังนี้

cp -R /opt/tomcat8  /opt/tomcat8_8081

แก้ไขไฟล์ server.xml ใน opt/tomcat8_8081

nano /opt/tomcat8_8081/conf/server.xml

หาบรรทัด

<Connector port=”8080″ protocol=”HTTP/1.1″
connectionTimeout=”20000″
redirectPort=”8443″ />

เปลี่ยนเป็น

<Connector port=”8081″ protocol=”HTTP/1.1″
connectionTimeout=”20000″
redirectPort=”8443″ />

และหา

<Connector port=”8009″ protocol=”AJP/1.3″ redirectPort=”8443″ />

เปลี่ยนเป็น

<Connector port=”8109″ protocol=”AJP/1.3″ redirectPort=”8443″ />

ต่อมาหา

<Server port=”8005″ shutdown=”SHUTDOWN”>

เปลี่ยนเป็น

<Server port=”8105″ shutdown=”SHUTDOWN”>

 

ไปเพิ่ม port ใน iptables

nano /etc/sysconfig/iptables
-A INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 8080 -j ACCEPT

เพิ่ม
-A INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 8081 -j ACCEPT

ทำการ Restart Service iptables

service iptables restart

ต่อมาทำการ start tomcat ใหม่

/opt/tomcat8_8081/bin/startup.sh