วิธีเช็ครุ่น เมนบอร์ด โดย Command Line

วิธีเช็ครุ่น เมนบอร์ด โดย Command Line :

wmic baseboard get product, Manufacturer, version, serialnumber