วิธีเปิด Apache Extended Status เพื่อดูสถานะการทำงาน ของ Apache on DirectAdmin

วิธีเปิด Apache Extended Status เพื่อดูสถานะการทำงาน ของ Apache ใน  DirectAdmin  สามารถเช็คดูมีการเข้าใช้งาน

Server Status นี้จะช่วยทำให้เราทราบว่า เว็บไซต์ใดมีการเรียกชมบ่อยๆ และมีการโหลดหน้าเว็บที่สูง ทำให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่าเว็บใดที่มีผลต่อการทำงานของเซิร์ฟเวอร์เรา

เข้าไปแก้ที่

vi /etc/httpd/conf/extra/httpd-info.conf

<Location /server-status>
SetHandler server-status
#    Order deny,allow
#    Deny from all
#    Allow from .example.com
</Location>แก้ไข #ExtendedStatus On  (ลบ # ออก)
เป็น ExtendedStatus On
แล้ว ทำการ
service httpd restart

ทำการแก้ไข server-status เป็นข้อความที่ยากต่อการคาดเดา

การเรียกดู Apache Status

http://_IP_/server-status