วิธีแก้ปัญหา Windows cannot access

วิธีแก้ปัญหา Windows cannot access

เข้าไปที่ RUN แล้วพิมพ์ regedit เพื่อเปิด Registry Editor

จากนั้น ไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE/ SYSTEM/CurrentControlSet/ Services/Lanman/ Workstation/Parameters

หาไฟล์ที่มีชื่อว่า AllowInsecureGuestAuth หากพบไฟล์นี้ให้ เปลี่ยน value data เป็น 1 หากไม่พบไฟล์ดังกล่าวให้สร้างไฟล์ AllowInsecureGuestAuth แล้วใส่ value data เป็น 1