สร้าง docker-compose เพื่อใช้งาน Mariadb

เข้าไป Path ที่ใช้สำหรับ ใช้งาน Docker  ตัวอย่าง /home/Dockersystem

สร้างโฟลเดอร์ Mariadb

mkdir Mariadb

เข้าไปโฟลเดอร์ที่สร้างไว้

cd /home/Dockersystem/Mariadb

สร้างไฟล์ docker-compose.yml

nano docker-compose.yml

version: ‘3.3’
services:
mariadb:
image: mariadb
restart: always
environment:
MYSQL_DATABASE: mariadb
MYSQL_USER: admin
MYSQL_PASSWORD: password
MYSQL_ROOT_PASSWORD: password
expose:
– ‘3306’
volumes:
– ./db:/var/lib/mysql

phpmyadmin:
image: phpmyadmin/phpmyadmin
restart: always
links:
– mariadb:mariadb
ports:
– “3307:80”
environment:
MYSQL_USERNAME: root
MYSQL_ROOT_PASSWORD: password
PMA_HOST: mariadb
depends_on:
– mariadb

networks:
default:
external:
name: dockernetwork

ออกจากไฟล์ โดยใช้ Command

Ctrl+x

ระบบจะถามต้องการออก? ต้องการบันทึกข้อมูล?

พิมพ์ y เพื่อยืนยัน

ให้ docker-compose ทำงาน ให้ใช้คำสั่ง -d คือ ทำงานเบื้องหลัง

docker-compose up -d

เสร็จสิ้นการสร้าง docker-compose ให้กับ Mariadb