สร้าง docker-compose เพื่อใช้งาน WordPress

เข้าไป Path ที่ใช้สำหรับ ใช้งาน Docker  ตัวอย่าง /home/Dockersystem

สร้างโฟลเดอร์ WordPress

mkdir WordPress

เข้าไปโฟลเดอร์ที่สร้างไว้

cd /home/Dockersystem/Wordpress

สร้างไฟล์ docker-compose.yml

version: ‘3.3’

services:
wordpress:
# depends_on:
# – mariadb
image: wordpress:latest
restart: always
volumes:
– ./www/:/var/www/html/
environment:
WORDPRESS_DB_HOST: mariadb:3306
WORDPRESS_DB_PASSWORD: PASSWORD
WORDPRESS_DB_NAME: DBNAME
WORDPRESS_TABLE_PREFIX: w_
ports:
– 8080:80

networks:
default:
external:
name: dockernetwork

ออกจากไฟล์ โดยใช้ Command

Ctrl+x

ระบบจะถามต้องการออก? ต้องการบันทึกข้อมูล?

พิมพ์ y เพื่อยืนยัน

ให้ docker-compose ทำงาน ให้ใช้คำสั่ง -d คือ ทำงานเบื้องหลัง

docker-compose up -d

เสร็จสิ้นการสร้าง docker-compose ให้กับ WordPress