สร้าง Dockerfile เพื่อ Run PHP ฉบับ 09032562

เข้าที่เก็บ ไฟล์ ของ Dockerfile  และไฟล์ config

cd /home/Dockerfile

สร้างโฟลเดอร์ Webserver

mkdir /home/Dockerfile/Webserver

เข้าไปในโฟลเดอร์ที่สร้างมาใหม่

cd /home/Dockerfile/Webserver

 

สร้าง Dockerfile แล้วใส่คำสั่ง

nano Dockerfile

FROM php:5.6.32-apache
RUN docker-php-ext-install mysql

ทำการ build images

docker build -t image-name.

เช็คดูว่ามี images ที่สร้างไว้ไหม

docker images

สร้างไฟล์ shell   โดยใช้คำสั่ง   run-Webserver.sh

nano run-Webserver.sh

docker run -d \
–name containtername \
–restart always \
-v $(pwd)/html:/var/www/html \
-p 80:80 \
images-name

แก้ไข permission

chmod +x run-Webserver.sh

ใช้คำสั่ง ls -l เพื่อดูสิทธิการเข้าถึง ถ้าสีเขียวแสดงว่าผ่าน

ls -l

ต่อมาทำการ run run-Webserver.sh โดยใช้คำสั่ง

sh ./run-Webserver.sh

สักครู่จะทำการ run และได้ containter ขึ้นมา