สร้าง Monitor ของ Directadmin กัน

แก้ไขไฟล์ Service Status ของ DirectAdmin

#nano -w /usr/local/directadmin/data/admin/services.status

Code ด้านล่างนี้ไปที่ท้ายสุดของไฟล์

nginx=ON

Restart DirectAdmin

#service directadmin restart