สำหรับใครที่หาววิธีเปลี่ยน timezone ใน CentOS ไม่ค่อยได้ วิธีนี้ได้แน่นอน

สำหรับใครที่หาววิธีเปลี่ยน timezone ใน CentOS ไม่ค่อยได้ วิธีนี้ได้แน่นอน

Step1
# tzselect
แล้วเลือก 5 Asia -> 45 Thai -> 1 Yes

Step2
# cd /etc
# ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Bangkok localtime

 

 

Step3

ลอง date ว่าได้หรือเวลาตรงหรือไม่  ต่อมา ให้ service httpd restart อีกหนึ่งครั้ง