เกิดปัญหา httpd: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using 127.0.0.1 for ServerName

เกิดปัญหา httpd: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using 127.0.0.1 for ServerName  โดยมีวิธีแก้ดังนี้

nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

#ServerName www.example.com:80

เพิ่ม ต่อด้วย

ServerName localhost