เช็ค status httpd ใน CentOs 7

เช็ค status httpd ใน CentOs 7

 

systemctl status httpd.service