เปลี่ยนเวลา centos 7

ดูวันเวลา ค่า timezone ที่เลือกไว้

timedatectl

เปลี่ยนให้เป็นเวลาไทย ซึ่งใช้ชื่อ Timezone: Asia/Bangkok สามารถใช้คำสั่ง timedatectl ระบุออปชัน set-timezone ตามด้วยชื่อ Timezone ที่ต้องการ

timedatectl set-timezone Asia/Bangkok

ลองใช้คำสั่ง timedatectl อีกครั้ง เพื่อดูค่าคอนฟิก Timezone ที่เปลี่ยนไป

timedatectl

ติดตั้งและคอนฟิก chrony

yum install chrony

nano /etc/chrony.conf

อนฟิกดีฟอลต์สามารถใช้งานได้เลย แต่เครื่องเราต้องต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ได้

ใช้คำสั่ง systemctl ระบุออปชัน start เพื่อรัน chronyd

systemctl start chronyd

ใช้คำสั่ง systemctl ระบุออปชัน status เพื่อดูสถานะการรัน chronyd

systemctl status chronyd

เราสามารถใช้คำสั่ง chronyc ระบุออปชัน tracking เพื่อดูรายละเอียดการตั้งค่าเวลา

chronyc tracking