เปลี่ยน password ของ root ใน mysql บน xampp

เข้า http://localhost/phpmyadmin ไปแถบ  SQL

 

กรอก

UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD(‘password’) WHERE User=’root’; FLUSH PRIVILEGES;

แทน ‘password’ ด้วย ‘xxxxxx’ รหัสผ่านที่ต้องการ

แล้วกดปุ่ม “ลงมือทำ”

จะมีข้อความบอกว่าทำสำเร็จ จากนั้นให้กด F5 จะพบข้อความแสดงข้อผิดพลาด ซึ่งแสดงว่ากำลังสู่ขั้นตอนที่ถูกต้อง

ต่อมา  ให้เปิดไฟล์ที่ชื่อ  config.inc.php  ใน c:\xampp\phpMyAdmin

มองหาบรรทัดที่เขียนว่า

$cfg[‘Servers’][$i][[‘password’] =”;

 

สำหรับให้  Authen ก่อนเข้า หน้าหลักของ phpmyadmin

$cfg[‘Servers’][$i][[‘auth_type’] =’config’;

เป็น

$cfg[‘Servers’][$i][[‘auth_type’] =’http’;

 

 

Restart XAMPP และเซอร์วิสทั้งหมด