เปลี่ยน Password root on mysql

mysql -u root -p

 

Enter : “password”

 

mysql> use mysql;
mysql> update user set password=PASSWORD(‘NEW PASSWORD’) where user=’root’;
mysql> flush privileges;
mysql> quit;