เปลี่ยน timezone เป็น ICT ใน centos และ debian

เปลี่ยน timezone เป็น ICT ใน centos และ debian

##ปรับ timezone ของ debian ให้เป็นเวลา malaysia

cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Kuala_Lumpur /etc/localtime

หรือจะให้ปรับเป็น timezone ของประเทศไทยใน debian ก็
cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Bangkok /etc/localtime

##ปรับ timezone ของ Centos ให้เป็นเวลา Thai ICT

cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Bangkok /etc/localtime

เสร็จแล้วทำการ sync เวลากับ NTP server ครับผม

ntpdate clock.nectec.or.th

date ดูก็จะได้เวลา ณ ปัจจุบัน