เพิ่มเวลา ให้กับ session ให้กับ php

สร้างไฟล์ .htaccess

php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

ไว้บนโฮส ก็สามารถยึดเวลาไปอีก