แก้ปัญหา Fatal error: Certificate verification: Not trusted ให้ lftp

ปัญหา Fatal error: Certificate verification: Not trusted ของคำสั่ง lftp  ปัญหานี้เกิดจาก FTP Server เชื่อมต่อมีการเข้ารหัสการเชื่อมต่อ แต่มีการใช้งานใบอนุญาติการเช้ารหัสแบบไม่ถูกต้อง (self-signed certificate) ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่พบได้บ่อย

แก้ไขไฟล์ lftp.conf

#nano /etc/lftp.conf

add code ต้นไฟล์/ท้ายไฟล์

set ssl:verify-certificate no

ทดสอบเชื่อมต่อ FTP Server นั้นอีกครั้ง