แก้ปัญหา Navicat Connect MySQL on DirectAdmin ไม่ได้

 

User Level -> MySQL Management -> databasename -> Add Access Host

%

 

ssh

mysql -u username  -p password

GRANT ALL PRIVILEGES ON database_name.* TO 'username'@'localhost';