แก้ปัญหา yum install htop จาก host ภายในประเทศไม่ได้

กรณีที่ ใช้ CentOS แล้วไม่สามารถ สั่ง yum install htop
ลองตรวจสอบแล้ว พบว่า เป็นการตวจสอบ host จากภายในระบบเท่านั้น
# yum install htop
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: mirrors.thzhost.com
* extras: mirrors.thzhost.com
* updates: mirrors.thzhost.com
Setting up Install Process
No package htop available.
Error: Nothing to do

ให้ทำตามขึ้นตอนนี้จะสามารถ yum ได้ครับ
#wget http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm
#rpm -Uhv rpmforge-release*.rf.x86_64.rpm
#yum install htop

ซึ่งได้ผลที่แตกต่างออกไป
# yum install htop
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: mirrors.thzhost.com
* extras: mirrors.thzhost.com
* rpmforge: mirror.oscc.org.my
* updates: mirrors.thzhost.com
rpmforge | 1.9 kB 00:00
rpmforge/primary_db | 2.7 MB 00:08
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
–> Running transaction check
—> Package htop.x86_64 0:1.0.3-1.el6.rf will be installed
–> Finished Dependency Resolution

ที่มา http://www.itfinities.com/?p=203
http://www.dreamcreative.net/2013/07/install-htop-in-centos/

http://www.tecmint.com/install-htop-linux-process-monitoring-for-rhel-centos-fedora/