แก้ปัญหา yum update ขึ้น Error: requested datatype primary not available

แก้ปัญหา yum update ขึ้น Error: requested datatype primary not available หลังจากทำ https://bunyiam.com/?p=619 สามารถแก้ไขโดย

# yum clean all
# rm -f /var/lib/rpm/__db*
# rpm –rebuilddb

# yum update

แค่นี้ก็ได้แล้ว