แก้ไขปัญหา Error ตอน SSH เข้า CentOs “-bash: warning: setlocale: LC_CTYPE: cannot change locale (UTF-8): No such file or directory”

แก้ไขปัญหา Error ตอน SSH เข้า CentOs -bash: warning: setlocale: LC_CTYPE: cannot change locale (UTF-8): No such file or directory

ให้ทำการเพิ่มไฟล์

nano /etc/environment

add these lines…

LANG=en_US.utf-8
LC_ALL=en_US.utf-8