แก้ไขปัญหา WordPress ต้องใส่ FTP

แก้ไขปัญหา WordPress ต้องใส่ FTP  สำหรับ Server ที่ต้องกรอก FTP ทุกครั้ง  โดยใส่

define('FS_METHOD','direct');

ใส่ไว้ต่อท้ายใน wp-config.php