แหล่งรวม base images PHP nginx และอื่นๆ

Currently contains:

  • PHP 5.6 (debian jessie)
  • PHP 7.0 (debian jessie + dotdeb)
  • PHP 7.1 (ubuntu xenial + ondrej ppa)
  • PHP 7.2 (ubuntu bionic + ondrej ppa)
  • PHP 7.3 (ubuntu bionic + ondrej ppa)
  • PHP 7.4 (ubuntu bionic + ondrej ppa)
  • Mailhog (alpine based)
  • nginx (alpine based) DEPRECATED
  • Redis (alpine based) DEPRECATED
  • Memcached (alpine based) DEPRECATED

ลิงค์ :  https://github.com/phpdocker-io/base-images