โค้ด ให้ WordPress Update Auto

โค้ด ให้ WordPress Update Auto

นำโค้ดไปใส่ไว้ใน wp-config.php  ด้านล่างบรรทัด

define( ‘WP_AUTO_UPDATE_CORE’, true );

ด้านล่าง /* That’s all, stop editing! Happy publishing. */