ใช้งาน ssh ให้มี alert ในอีเมล

ขั้นตอนการ Config (CentOS 5,6,7.x)

ติดตั้ง mailx เพื่อให้เซิฟเวอร์สามารถส่งออก Email ได้

yum install mailx

vi/root/.bashrc

เพิ่มบรรทัดนี้ลงไปท้ายไฟล์

echo ‘ALERT – Root Shell Access (ServerName) on:’ `date` `who` | mail -s “Alert: Root Access from `who | cut -d'(‘ -f2 | cut -d’)’ -f1`” [email protected]